79 % suomalaisista maksaa veronsa mielellään

Viime keväänä ryhdyttiin työstämään Verohallinnon tavoitesuunnitelmaa vuoteen 2020. Tarkensimme voimassa olevaa strategiaamme, joka ohjaa tekemistämme haluttuun suuntaan.

Toimintaympäristön muutokset haastavat meitä

Verohallinnossa haasteet ovat samankaltaisia kuin muillakin toimijoilla. Linjausten tarkentamisella tavoitellaan tehokkuutta perustoimintaan, jotta voimme vapauttaa resursseja muutokseen ja uudistumiseen. Tämä tehdään kuitenkin niin, että perustoiminnan tehtäville on yhtenäiset laatukriteerit. Se mitä tehdään, tehdään laadukkaasti.

Työ alkoi tunnistamalla toiminnan niin sanotut kulmakivet: toimintavarmuus, pieni hallinnollinen taakka, veromyönteisyys, pieni verovaje, osaava henkilöstö, tehokkuus ja uudistumiskyky. Nämä ohjaavat kaikkea tekemistämme.

Kulmakiville rakentuvat tarkemmat painopisteet, joita tekemällä ja joihin varautumalla selviämme tulevista toimintaympäristön haasteista: hallitsemme veroriskejä painottamalla tekemistämme verokertymän kannalta keskeisiin asiakassegmentteihin, parannamme verotuksen tietopohjaa, pyrimme ehkäisemään verovelkojen syntymistä, automatisoimme tai poistamme rutiinityötä ja hyödynnämme GenTaxia täysimääräisesti virkailijatyössä.

 

Verohallinnon toiminnan kulmakivet

 

Suomalaiset maksavat veronsa mielellään

Suomalaiset kokevat verojen maksamisen tärkeäksi kansalaisvelvollisuudeksi.

Suomalaisten asenteet verojen maksamiseen ovat entistä myönteisempiä. Verohallinnon elo-lokakuussa 2017 teettämän asennetutkimuksen mukaan 79 % suomalaisista maksaa veronsa mielellään. Luku on noussut neljässä vuodessa peräti 10 prosenttiyksikköä. Tutkimukseen vastaajista 96 % pitää verojen keräämistä tärkeänä, koska siten voidaan ylläpitää hyvinvointivaltiota. Vastaajista 93 % kertoo maksavansa verot ja mätkyt ajallaan.

Lue koko artikkeli

Veroblogi: Kolme kysymystä Verohallinnon asennetutkimuksesta

Vuonna 2017 toteutettiin yritysasiakkaiden asiakastutkimus. Yritysasiakastutkimuksen perusteella suomalaisten yritysten mielestä oikein toimiminen kannattaa veroasioissa. Yritykset kokevat veroasioidensa hoitamisen vaivattomana ja suuri osa yrityksistä maksaa omien sanojensa mukaan veronsa mielellään. Parhaiten Verohallinnon arvoista toteutui yritysasiakkaiden mielestä arvo Verohallinnon palvelut ovat nykyaikaisia ja asiantuntevia. Heikoimmin nähtiin puolestaan toteutuvan arvo Verohallinto kehittää palveluitaan yhteistyössä asiakkaiden ja sidosryhmien kanssa.

Kaiken kaikkiaan neljä yritysvastaajaa viidestä oli kokonaisuutena tyytyväinen Verohallinnon toimintaan, ja vain kolme prosenttia vastaajista oli tyytymättömiä kokonaisuutena.

Vuoden mittaan asiakkaiden tyytyväisyyttä puhelinpalveluun mitattiin myös tekstiviesteillä, jossa asiakkaalta kysyttiin tämän mielipidettä heti puhelun jälkeen. Kaikkiaan keskimäärin 88 prosenttia yli 7000 vastaajasta oli tyytyväisiä saamaansa palveluun puhelinpalvelussa.

Yritysasiakastutkimuksen tulokset: Suomalaisten yritysten mielestä oikein toimiminen kannattaa veroasioissa

Maahantuonnin arvonlisäverotus siirretään Verohallinnon tehtäväksi

Tullin tehtäväksi säädetty tavaroiden maahantuonnin arvonlisäverotuksen siirtoa valmisteltiin
Verohallinnon tehtäväksi siltä osin kuin kyse oli arvonlisäverovelvollisten
rekisteriin merkittyjen yritysten tekemistä tuonneista. ​Tulli valvoo kuitenkin tältäkin osin
arvonlisäveron oikeellisuutta tulliselvitykseen liittyvän valvonnan yhteydessä ja vastaa
rikostutkinnasta. Vero.fi:hin koottiin uutta ohjeistusta maahantuonnin alv:n menettelyistä. Ohjeet julkaistaan vero.fi:ssä 1.1.2018, kun maahantuonnin arvonlisäverotus tehtävä siirtyi Verohallintoon.

Auto- ja valmisteverotus hoidetaan nyt Verohallinnossa

Maahantuonnin arvonlisäverotus siirtyi vuoden 2018 alusta Verohallinnon tehtäväksi

Kansainvälinen yhteistyö kehittää osaamista

Kansainvälinen yhteistyö on tärkeä keino hankkia tietoa, vaihtaa kokemuksia ja näkemyksiä haasteista, onnistuneista käytännöistä ja esille nousseista ongelmista. Se on meille myös keskeinen tapa kehittää hallintoa ja henkilöstön osaamista, vaikuttaa kansainvälisellä tasolla tehtäviin päätöksiin ja jakaa hyviä käytäntöjä.

Vuonna 2017 olimme aiempaa suositumpi vierailukohde ja osallistuimme aktiivisesti moniin kansainvälisiin tilaisuuksiin, työryhmiin, kokouksiin ja koulutuksiin. Meiltä haettiin tietoa ja osaamista digitaaliseen kehitykseen, muutosjohtamiseen sekä veronkantoon liittyvissä kysymyksissä.

Erityisen aktiivista yhteistyömme oli pohjoismaiden kesken: yhteiset tavoitteet auttavat meitä vaikuttamaan myös OECD:ssa ja EU:ssa. Sisällöllisesti yhteistyön pääpaino oli automaattisen tietojenvaihdon kehittämisessä sekä verotuksen varmuuden parantamisessa liittyen erityisesti kansainvälisiin tilanteisiin ja järjestelyihin.

Verohallintotasolla kansainvälinen vuosi

Tilaisuudet 2017 (2016)

Lue seuraavaksi Ympäristö ja yhdenvertaisuus