VEROTULOJA KERÄTTIIN 65 MILJARDIA EUROA

Pääjohtajan katsaus: Verohallinto kehittyy yhteiskunnan mukana

Verohallinto on yhteiskunnan suurin verojen ja maksujen kerääjä, ja siten ratkaiseva toimija julkisen talouden rahoitustoiminnan näkökulmasta. Tässä tehtävässä onnistuminen edellyttää meiltä positiivisten vaikutusten aikaansaamista: veromyönteisyyden ylläpitoa sekä luottamuksen kasvattamista verojärjestelmään ja Verohallintoon verotuksen toimeenpanijana.

Veromyönteisyydessä on kyse halusta maksaa veronsa

Veromyönteisyys näkyy verovajeen pienuutena. Arvonlisäveron verovaje on Suomessa Euroopan alhaisimpia. Sen määrää on selvitetty sekä Euroopan komission toimesta että IMF:n arviointimenettelyllä.

Tärkein veromyönteisyyttä edistävä tekijä on luottamus siihen, että verot käytetään mielekkäisiin ja hyödyllisiin kohteisiin. Verohallinnon asiakaskysely vuodelta 2017 kertoo suomalaisten veronmaksumyönteisyyden olevan erittäin korkealla tasolla. Lähes kaikki kyselyyn vastanneet pitävät verojen maksamista tärkeänä kansalaisvelvollisuutena. Suurin osa vastaajista kertoi maksavansa veronsa mielellään ja kokee saavansa vastinetta veroilleen.

Toiseksi eniten veromyönteisyyttä edistää tunne siitä, että verojen maksaminen jakaantuu oikeudenmukaisesti. Tähän vaikuttaa paitsi verojen lain mukainen jakautuminen myös tunne siitä, että muutkin maksavat veronsa. Asiakaskyselyn perusteella kansalaiset kokevat järjestelmän toimivan hyvin ja verovalvontaa pidetään uskottavana ja verojen kiertämistä vaikeana.

Myönteistä suhtautumista veroihin lisää veroilmoittamisen ja verojen maksamisen vaivattomuus.  Suomalaiset pitävät veroilmoittamista helppona, lainsäädäntöä ymmärrettävänä ja ohjeita helposti löydettävinä. Tyytyväisyys Verohallinnon palveluihin on korkealla tasolla.

Veromyönteisyyttä lisää myös luottamus julkiseen hallintoon ja erityisesti Verohallintoon. Asiakaskyselyn mukaan meihin luotetaan ja vastaajien mielestä ohjauksemme tukee oikein toimimista.

Uudistukset vievät eteenpäin

Olemme tunnistaneet toimintaympäristömme muutoksia, jotta saamme pidettyä verovajeen pienenä ja varmistettua sen, että asiakkaat toimivat jatkossakin oikein. Muutokset edellyttävät toimintatapojen kehittämistä ja niiden sovittamista asiakkaiden toimintaan. Panostamme verotuksessa tarvittavien tietojen saannin turvaamiseen ja uusien teknisten ratkaisujen hyödyntämiseen. Olemme esimerkiksi ryhtyneet kehittämään erilaisten alustatalouden ilmiöiden ja maksamistapojen muutosten edellyttämiä toimenpiteitä. Lisäämme uusien analytiikkavälineiden käyttöä ja tutkimme robotiikan mahdollisuuksia ennakoivan ohjauksen ja verovalvonnan välineinä.

Verotuksen tietojärjestelmä uusitaan ns. valmisohjelmiston avulla. Järjestelmässä on nyt perintö- ja lahjaverotus, oma-aloitteiset verot ja yritysverotus eli käyttöönotto on puolivälissä. Vuoden 2018 syksyllä järjestelmään siirretään henkilöverotus ja vuonna 2019 muun muassa kiinteistöverotus. Samalla on uudistettu sähköisen asioinnin järjestelmää, joka on nimetty OmaVeroksi.

Olemme muokanneet organisaatiorakennettamme niin, että se vastaa paremmin koko ajan muuttuvan toimintaympäristömme haasteita. Vuoden 2018 alusta meillä on toiminut kolme uutta yksikköä. Asiointiyksikköön on keskitetty kaikki asiakasaloitteinen neuvonta ja palvelu. Kehitys- ja tietohallintoyksikkö tuottaa ratkaisuja liiketoiminnan tueksi ja huolehtii tietoteknisestä toimintavarmuudesta ja turvallisuudesta. Tulorekisteriyksikkö puolestaan toimii kansallisen tulorekisterin rekisterinpitäjänä ja vastuuviranomaisena. Toteutamme uuden kansallisen tulorekisterin, johon työnantajat ilmoittavat reaaliaikaisesti ja maksukohtaisesti tulo- ja muita tietoja eri tahojen käytettäväksi. Tulorekisterin on tarkoitus tulla käyttöön vuoden 2019 alusta.

Onnistumisesta kiitos henkilöstölle

Verohallinnossa on erittäin osaava ja motivoitunut henkilöstö. Valtiohallinnon työtyytyväisyyskyselyn perusteella työtyytyväisyys on meillä muuta valtionhallintoa korkeampi, ja se on kasvanut vuosittain. Työtyytyväisyyttä lisäävät muun muassa joustavat työajat, etätyömahdollisuudet ja moderni toimitilakonseptimme. Tarjoamme erilaisia tukitoimintoja esimiehille ja panostamme jatkuvasti henkilöstön osaamisen kehittämiseen.

Onnistumisemme on henkilökuntamme työn tulos.

 

Markku Heikura
pääjohtaja

Lue seuraavaksi Strategia